Zadania Inspekcji:

  1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:

 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych
  za granicę,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych  spoza państw członkowskich
  Unii Europejskiej oraz z spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
  (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,
 • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania
  o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 • kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane na podstawie przepisów o rejestracji
  i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach;

  2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;

3) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa ;


4)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych
w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
;


5)
współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo
w pracach tych organizacji
;


6)
udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych ;

 

7) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych ;

 

8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych, m. in: w przepisach o: nawozach i nawożeniu, rolnictwie ekologicznym, organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, organizmach genetycznie zmodyfikowanych, wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich;

 

9) sprawowanie nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy;

 

10) wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny
i cielęciny;

 

11) prowadzenie kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-19 13:04:39
 • Liczba odsłon: 8476
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 770818]

przewiń do góry