NIEAKTUALNE

Warszawa, 27.11.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Warszawie

 

1. Dane dotyczące sprzedającego (nazwa, adres sprzedającego).

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

Ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

tel./ fax   22 654-01-80

strona www: http//www.wijhar-s.bip.org.pl

godziny urzędowania:   poniedziałek-piątek 7 45 - 15 45 .

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

 

  Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi 16 grudnia 2015 r. o godzinie 10 00 w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 p. 248.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe.

 

Środek trwały można obejrzeć w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 , po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z panią Ewą Piszczek, tel. 22 654 01 80 wew. 122.

 

4. Rodzaj i typ sprzedawanych środków trwałych wraz z cenami wywoławczymi.

 

 

Lp.

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Przebieg

Cena wywoławcza [zł.]

1.

Samochód Fiat Seicento 900

2002

295402

365,00 zł brutto

 

 

5. Wymagania dotyczące wadium.

 

Sprzedający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

6. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty.

 

  6.1 Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a)   imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta,

b)   oferowaną cenę,

c)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)   oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści wzoru umowy sprzedaży.

6.2   Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniami stanowi załącznik nr 1.

6.3   Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2.

 

7. Termin związania ofertą.

 

Oferent składający ofertę jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

 

8. Opis   sposobu przygotowania oferty.

 

8.1   Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta wymaga podpisu oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku podpisu osób uprawnionych do reprezentowania oferenta należy złożyć stosowne upoważnienie. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

8.2 Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna, nie oznakowana nazwą Oferenta powinna być adresowana na Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 , pok. nr 248 oraz oznakowana następująco : „Oferta na zakup środka trwałego stanowiącego własność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych - nie otwierać do dnia 16 grudnia 2015 r. godz. 10 00 . Koperta wewnętrzna   powinna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy oraz posiadać w/w oznaczenia.

 

9. Dodatkowe informacje.

 

9.1          Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany środek trwały.

9.2          Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

·   została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

·   nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.3          O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się ze sprzedającym.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z zainteresowanymi kupnem środka trwałego jest: Ewa Piszczek, tel/fax 22 654 01 80.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

11.1   Oferty należy składać w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 do dnia 16 grudnia 2015 r.   do godz. 9 45 ,    pok. 248.

11.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10 00 w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, p. 248.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

 

12. Informacje istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy sprzedaży

 

12.1   Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2.

12.2     Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

12.3   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny   nabycia.

12.4 Sprzedający zastrzega sobie własność środków trwałych do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

 

13. Załączniki:

 

Nr 1 – F ormularz ofertowy z oświadczeniami,

Nr 2 – wzór u mowy sprzedaży.                  

         Mazowiecki Wojewódzki Inspektor

                  Jakości Handlowej

Artykułów Rolno Spożywczych

 

             Małgorzata Jędrzejowska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 10:17:07
  • Liczba odsłon: 8637
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 786772]

przewiń do góry