22.11.2013 r.

Ambasador Rosji z wizytą u mazowieckich eksporterów

 

Przedstawienie pracy nadzoru weterynaryjnego oraz zwiedzanie zakładów producentów eksportujących artykuły spożywcze do Federacji Rosyjskiej były głównymi punktami kolejnego spotkania Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i Wicewojewody Mazowieckiego Dariusza Piątka z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Aleksiejewem.

  Celem wizyty była prezentacja wymogów i norm jakościowych obowiązujących przy produkcji i kontroli artykułów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego wysyłanych z Mazowsza.

Poprzednie spotkanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Aleksiejewem, które odbyło się we wrześniu dotyczyło kontroli jakości świeżych owoców eksportowanych z Mazowsza do federacji Rosyjskiej.

W obu spotkaniach uczestniczył Mazowiecki Inspektor JHARS.

Wymagania i normy jakościowe obowiązujące przy produkcji i kontroli artykułów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego zaprezentowano Panu Ambasadorowi w Węgrowie, gdzie wizytowano serownię i twarożkarnię firmy „Hochland Polska Sp.z o.o. Zakład Mleczarski” i zakładach mięsnych w Sokołowie Podlaskiem „SOKOŁÓW S.A., gdzie goście obejrzeli m.in. dział rozbioru mięsa, peklownię i halę produkcji wędzonek i wędlin; zaprezentowano także oddane do użytku w zeszłym roku trzy hale plastrowania wędlin oraz procedury obowiązujące przy ekspedycji towarów.

Eksportowane z Mazowsza produkty znajdują się pod stałą kontrolą służb nadzorowanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Towary sprawdzane są przez Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie, który sprawdza atesty jakościowe oraz   bada m.in. skład produktów, prawidłowość opakowania, warunki przechowywania towarów i transportu. Produkty pochodzenia zwierzęcego sprawdza również Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, pod którego nadzorem znajdują się zakłady posiadające uprawnienia eksportowe.

30 sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki wydał dodatkowo polecenie wzmożonej kontroli artykułów rolno-spożywczych w obrocie z Federacją Rosyjską. Sprawa traktowana jest priorytetowo i ma na celu niedopuszczenie do obrotu produktów niespełniających norm obu krajów.


12.09.2013 r.


Nadzór jakościowy na eksportem świeżych owoców i warzyw

do Federacji Rosyjskiej


W dniu 12.09.2013 odbyło się spotkanie Ambasadora Federacji Rosyjskiej z Wojewodą Mazowieckim. Celem spotkania było zapoznanie Pana Ambasadora z metodami kontroli jakości artykułów rolno - spożywczych produkowanych na terenie województwa mazowieckiego i wysyłanych do FR oraz przedstawienie mazowieckich   producentów żywności.

W spotkaniu uczestniczyli   pracownicy służb zespolonych Wojewody Mazowieckiego : Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – organizator wizyty u jednego z największych producentów jabłek na terenie naszego województwa firmy WIL SAD Sp. z o.o..

Podczas zwiedzania sortowni jabłek należącej do grupy producentów WIL SAD Sp. z o.o. (Wicie 5, 08-470 Wilga) Prezes Zarządu Spółki Pan Szymon Koc zapoznał Gości z potencjałem produkcyjnym grupy oraz z   technologią produkcji.    Pan Ambasador i Pan Wojewoda mieli okazję zobaczyć naszych inspektorów podczas wykonywania obowiązków i od nich bezpośrednio dowiedzieć się szczegółów dotyczących przeprowadzanych kontroli świeżych jabłek wysyłanych do FR.

Mam y nadzieję, że bezpośrednie kontakty z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej zaowocują nawiązaniem bliskiej współpracy pomiędzy p rzedsiębiorcami obu krajów.

05.09.2013 r.

Komunikat Głównego Inspektora do rolników ekologicznych, którzy byli objęci kontrolą przez Bioekspert Sp. z o. o.Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2013 r. cofająca w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert do działania w rolnictwie ekologicznym jest decyzją ostateczną . Oznacza to, że Bioekspert Sp. z o.o. nie jest już uprawniona
do działania w rolnictwie ekologicznym, a rolnicy wcześniej przez nią kontrolowani powinni niezwłocznie zgłosić swoją działalność do innej jednostki, jeśli chcą zachować status producenta ekologicznego i uprawnienia do pomocy finansowej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW.

Rolnik kontrolowany wcześniej przez Bioekspert przestanie być rolnikiem ekologicznym, jeżeli do dnia 8 października br. nie zostanie objęty kontrolą innej jednostki certyfikującej. Działki rolne należące do takiego rolnika także nie będą już miały statusu ekologicznego, co może się wiązać z koniecznością ich ponownej konwersji na rolnictwo ekologiczne. Utrata uprawnień rolnika ekologicznego oznaczać będzie także niespełnienie wymagań PROW i w konsekwencji wstrzymanie dalszej pomocy finansowej oraz windykację świadczeń pobranych w przeszłości.

 

Mając na uwadze dużą liczbę producentów, którzy muszą zmienić jednostkę certyfikującą w krótkim czasie, Główny Inspektor JHARS apeluje do rolników ekologicznych, by nie czekali z wyborem nowej jednostki certyfikującej do ostatnich dni przed upływem terminu 8 października br., gdyż może się to wiązać z brakiem czasu na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności i w konsekwencji spowodować pominięcie danego rolnika w wykazie przesyłanym przez jednostkę certyfikującą prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 października . Dla zachowania uprawnień producenta ekologicznego i uprawnień do pomocy finansowej w ramach PROW, do dnia 8 października br. konieczne jest nie tylko dokonanie przez rolnika zgłoszenia do nowej jednostki certyfikującej, ale także podjęcie przez tę jednostkę decyzji o objęciu go systemem kontroli.
12.03.2013 r.


Porozumienie w sprawie współpracy przy kontroli artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych bądź wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich


Tekst porozumienia z Izbą Celną

Porozumienie.pdf

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

           Komunikat:

W dniu 12.03.2013r. na spotkaniu w Izbie Celnej w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy  Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie Panem Andrzejem Chodubskim i Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Panem Krzysztofem Muszyński.

 

Porozumienie określa zasady współdziałania w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, szkoleń, wymiany informacji i doświadczeń. W/w porozumienie zakłada możliwość odstąpienia od przeprowadzenia kontroli partii świeżych owoców i warzyw w związku z czym nie będzie wydawane świadectwo zgodności (odstąpienie wydane przez kontrolującego inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie będzie akceptowane przez Izbę Celną w Warszawie).

 

Podstawą prawną ewentualnych odstąpień jest Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543 z dnia 7 czerwca 2011r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw .

 

       W jaki sposób będzie przebiegać kontrola:

W związku z kontrolą dotyczącą eksportu oraz importu świeżych owoców i warzyw przedsiębiorcy zobowiązani są do:

·          zgłoszenia zamiaru wywozu lub przywozu z krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE na właściwym formularzu .  

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają:

·          wszystkie gatunki objęte szczegółowymi normami handlowymi, tj. jabłka, owoce cytrusowe, owoce kiwi, sałata w tym endywia o liściach kędzierzawych i endywia o liściach szerokich, brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki, papryka słodka, winogrona stołowe, pomidory,

·          wszystkie gatunki owoców i warzyw objęte ogólną normą handlową (np. marchew, cebula, ogórki, kapusta, owoce egzotyczne, świeże zioła).

Po przekazaniu zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, na podstawie analizy ryzyka, podejmowana jest decyzja o:

·          przeprowadzeniu kontroli zgodności zgłoszonych partii świeżych owoców i warzyw,

·          odstąpieniu od kontroli zgłoszonych partii świeżych owoców i warzyw poprzez zamieszczenie na zgłoszeniu odpowiedniej informacji.

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na etapie eksportu oraz importu obejmuje następujące czynności:

·          sprawdzenie dokumentów towarzyszących umożliwiających identyfikację kontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw, atestów jakościowych oraz innych dokumentów świadczących o ich jakości handlowej,

·          sprawdzenie opakowania, prezentacji i oznakowania, oraz warunków przechowywania i transportu kontrolowanych partii,

·          uzyskanie ogólnego poglądu na temat jakości partii,

·          pobranie próbek oraz ich ocenę na zgodność z poszczególnymi wymaganiami norm  handlowych,

·          sprawdzenie zadeklarowanej klasy jakości kontrolowanych partii – w przypadku produktów objętych szczegółowymi normami handlowymi lub produktów dla których zadeklarowano normę EKG/ONZ.

W przypadku odstąpienia od kontroli:

·          na wysyłającym spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej jakości handlowej produktów,

·          nie wydaje się Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw,

·          służby celne informowane są, iż w stosunku do danych partii odstąpiono od kontroli, a co za tym idzie, nie wydano  Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw,

·          decyzję dotyczącą odstępstwa w grupie producentów ustalonych przez GIJARS każdorazowo podejmuje inspektor po przeprowadzeniu analizy ryzyka,

·          odstąpienie kontroli może mieć miejsce jedynie w sytuacji wskazania urzędu celnego odprawy na właściwym formularzu zgłoszenia zamiaru wywozu lub przywozu z krajów trzecich świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE.

       Wykaz handlowców podlegających odstąpieniom

WIJHARS w Warszawie informuje, że w wyniku ustalenia z GIJHARS wytypowano n/w grupę producentów w stosunku do których inspektor będzie mógł odstąpić na podstawie analizy ryzyka od przeprowadzenia kontroli.

 

 1. AGES SPÓŁKA JAWNA
 2. ECO FRUITS S.C.
 3. Fruktis/Prima 2000
 4. Fruit Family
 5. FHU Kolsad
 6. Goldsad
 7. GGP HANDLO SAD
 8. KURACH STANISŁAW
 9. Mazovia-Garden
 10. PHU JEZNACH Sp. J.
 11. PPH Roxa
 12. "SADPOL"Goszczyn
 13. SUN-SAD Sp. z o.o.
 14. RAMSTORG
 15. F.H.U. "ROBERT" s.c. , R. Stańczuk, R. Rymuza
 16. F.H.U. GŁUCHOWSKI PIOTR GŁUCHOWSKI
 17. Grzybek Łosicki
 18. Grzybowy Raj
 19. Pieczarki Podlaskie
 20. PPHU AVANTI
 21. ALVENA Sp. z o.o.

08.03.2013 r.


  STOP GMO - Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych19.04.2011     Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących strategii "Sprawne Państwo".

Informjęmy, że na stronie Internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona została informacja o konsultacjach społecznych dotyczących strategii "Sprawne Państwo" . Link do informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:   http://www.mazowieckie.pl/news/index/st:1/id:2779.html

 

26.05.2009     Informacja o szkoleniu dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości handlowej tusz wieprzowych.

Informujemy, że najbliższe szkolenie odbędzie się w  Zakładach Mięsnych „Strzegowo” ubojnia w Glinojecku k. Ciechanowa w terminie 15 – 17 czerwca 2009r.

2-dniowy kurs podstawowy (koszt 600 zł) dla osób po raz pierwszy ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy lub 1-dniowy kurs uzupełniający dla osób którym kończą się uprawnienia (koszt 400 zł) zakończony będzie egzaminem państwowym. Opłata za egzamin wynosi 162,00 zł.
Po przesłaniu zgłoszenia faxem: (061) 830-52-41 , zostaną Państwu przekazane inne szczegółowe informacje.

 

2008-12-10     Informacja Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie skierowana do handlowców owocami i warzywami świeżymi.

            Informuję, że na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U.03.223.2221 z póź. zm.) oraz art.. 3 ust 3 i 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001 w sprawie kontroli zgodności ze standardami jakości handlowej obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw , handlowcy dokonujący obrotu owocami i warzywami świeżymi zobligowani są do przekazywania do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych corocznej informacji o ilościach wprowadzonych do obrotu owoców i warzyw świeżych za poprzedni rok oraz innych informacji niezbędnych do stworzenia i aktualizacji bazy danych o handlowcach.

Z obowiązku przekazywania tych informacji, w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. ( Dz.U.05.129.1083 ) w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach , zwolnieni są jedynie handlowcy, którzy nie są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej owoców i warzyw świeżych   zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, bądź w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców lub warzyw w ilości nie przekraczającej 100 tys. kilogramów.

Na naszej stronie internetowej, pod linkiem "Wzory Druków" dostępny jest formularz „Karta informacyjna” do sporządzenia informacji   oraz „wykaz owoców i warzyw świeżych”, które należy uwzględnić przy przekazywaniu informacji o ilościach obrotu nimi. 

Proszę o pilne przekazanie wypełnionych kart informacyjnych na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa.

 

2008-12-01    Komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów.


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiedzialne za: jakość handlową, bezpieczeństwo żywności oraz stan fitosanitarny towarów, informują eksporterów o obowiązkach, które muszą być dopełnione podczas dokonywania wywozu świeżych owoców i warzyw z Polski do Federacji Rosyjskiej .

I. Eksporterzy świeżych owoców i warzyw (uwaga: eksporterzy innych owoców i warzyw – patrz rozdział II):
 
 
arbuzy, awokado, bakłażany, brukselka, brzoskwinie i nektarynki, cebula, cukinia, cykoria, czereśnie i wiśnie, czosnek, fasola, groch w strąkach, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta, karczochy, kiwi, marchew, melony, morele, ogórki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, owoce cytrusowe, papryka słodka, pieczarki, pomidory, pory, sałata i endywia, seler naciowy, szparagi, szpinak, śliwki, truskawki, winogrona deserowe,
 
przed dokonaniem wywozu towaru muszą:

1. Wystąpić do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171., poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730). Uzyskanie zatwierdzenia oraz wpis do rejestru zakładów należy rozumieć jako objęcie zakładów nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania wymagań higieniczno-sanitarnych, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

2. Zgłosić zamiar wywozu świeżych owoców i warzyw do właściwego terenowo  wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pisemne zgłoszenie może być przekazane pocztą, faxem, drogą elektroniczną lub  osobiście. Zgłoszenie zamiaru wywozu może być dokonane przez eksportera lub upoważnionego przez niego przedsiębiorcę będącego producentem lub dostawcą lub spedytorem artykułów rolno-spożywczych, które są przedmiotem zamierzonego eksportu. W sytuacji, jeśli zgłoszenia zamiaru wywozu dokonuje podmiot upoważniony przez eksportera, powinien on do zgłoszenia dołączyć pisemne upoważnienie eksportera do dokonania przez niego tej czynności.
Po otrzymaniu zgłoszenia upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w zakresie zgodności jakości handlowej zgłoszonych świeżych owoców i warzyw z odpowiednimi wspólnotowymi normami handlowymi. Kontrola zgodności musi być przeprowadzona dla każdej eksportowanej partii.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:
- świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
- protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.

3. Zgłosić wniosek o wystawienie świadectwa fitosanitarnego do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do właściwego dla miejsca uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia towaru [podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 849)].
Do wniosku o wystawienie świadectwa fitosanitarnego dołącza się:
- rosyjskie pozwolenie importowe wraz z urzędowym lub urzędowo potwierdzonym tłumaczeniem,
- pisemne pełnomocnictwo eksportera do dokonania czynności w sytuacji, gdy wniosek składa podmiot upoważniony przez eksportera, oraz
- dokumenty konieczne dla potwierdzenia, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do występowania w imieniu wskazanego eksportera,
- zaświadczenie potwierdzające spełnienie, w miejscu pochodzenia, wymagań specjalnych określonych przez Federację Rosyjską, jeżeli wniosek o wystawienie świadectwa jest złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa innego niż wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca uprawy,
- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli w wymaganiach Federacji Rosyjskiej obowiązek przeprowadzenia takiego zabiegu został ustanowiony,
- świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu,
- na wezwanie inspektora - inne dokumenty niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co do której ma być wydane zaświadczenie (tj. świadectwo fitosanitarne).
Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w celu dokonania oceny stanu fitosanitarnego. Kontrola fitosanitarna musi być przeprowadzona w odniesieniu do całości eksportowanej przesyłki.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor, w zależności od jej wyniku, wystawia:
- świadectwo fitosanitarne kierowane do służb fitosanitarnych Federacji Rosyjskiej lub
- postanowienie o odmowie wydania świadectwa.
Po wystawieniu świadectwa fitosanitarnego przesyłka jest plombowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz do dokumentów dołączana jest informacja o nałożonych plombach.
 
4. Spełnić wymagania wynikające z prawodawstwa rosyjskiego dotyczące:
- wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów  informacji o zastosowanych środkach ochrony roślin oraz 
- obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o dacie wykonania ostatniego zabiegu,
- obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa na produkty pochodzące z innych Państw Członkowskich, jeśli taki wymóg został wprowadzony przez stronę rosyjską (aktualne informacje na stronie www.piorin.gov.pl ; zakładka informacja dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej) wynikające z „Memorandum z dnia 26 marca 2008 roku dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów”.
Spełnienie w/w wymagań eksporter poświadcza według wzoru oświadczenia, który jest dostępny w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa.

5. Zgłosić przesyłkę do odprawy wywozowej polskim organom celnym, w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne.
Polski organ celny, oprócz innych działań związany z procedurą celną, dokonuje kontroli świadectwa fitosanitarnego, zabezpieczeń przesyłki, pod kątem ich zgodności z wzorami oryginalnych dokumentów oraz plomb.
Po dokonaniu kontroli, organ celny potwierdza na świadectwie fitosanitarnym pieczęcią, że przedstawiony dokument jest oryginalny oraz że zawartość przesyłki nie została zmieniona po kontroli fitosanitarnej. Następnie organ celny nakłada na przesyłkę własne zamknięcia celne. W przypadku przesyłek wywożonych przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej, czynności te wykonuje sam eksporter.
Brak wymienionych oznaczeń celnych będzie skutkował zakwestionowaniem przesyłki przez stronę rosyjską.

6. W przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne dokonać wwozu przesyłki na terytorium Federacji Rosyjskiej przez punkt wskazany w świadectwie fitosanitarnym, wyznaczony przez stronę rosyjską (lista punktów wwozu) .

II. Eksporterzy świeżych owoców i warzyw gatunków innych niż wymienione w rozdziale I muszą spełnić warunki określone w pkt. 1, 3-6 rozdziału I.


 

2008-01-30 Zmiana rachunku bankowego na który należy wnosić opłatę skarbową za wydanie świadectwa zgodności dla owoców i warzyw świeżych.

Z dniem 31.01.2008r. zostanie  wygaszony dotychczasowy rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa; na który wnoszona była opłata skarbowa za wydanie świadectwa zgodności dla owoców i warzyw świeżych.

Po tym dniu opłatę skarbową należy wnosić wyłacznie na rachunek : 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 Banku Handlowego w Warszawie S.A., ul. Goleszowska 6.

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/cms/prt/view/kontabank.html  

 

2008-01-28 Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

W dniach 26-27.02.2008r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Informacja

 

2007-01-O5   Zmiana zasad wnoszenia opłaty skarbowej za czynności urzędowe.

Z dniem 31.12.06 uległa likwidacji opłata za czynności urzędowe
w znakach opłaty skarbowej (znaczki skarbowe).

Przedsiębiorcy wnioskujący do WIJHARS w Warszawie  
o wydanie świadectwa zgodności dla owoców i warzyw  świeżych zobowiązani są uiścić opłatę skarbową na konto Urzędu Dzielnicy   Warszawa Śródmieście   przelewem lub w kasie Urzędu ( Warszawa , ul Nowogrodzka 43) Nr rachunku bankowego
45 1240 1066 1111 0010 0317 1881.

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006r ; Dz.U.06.225.1635) obowiązek uiszczenia opłaty musi zostać zrealizowany przed wydaniem świadectwa zgodności.

Udokumentowaniem   faktu wniesienia opłaty jest   przekazanie dowodu wpłaty lub w przypadku opłaty wniesionej drogą internetową - wydruku tego fragmentu wraz z podpisem i pieczątką dokonującego wpłaty.

Aktualna wysokość opłaty za jedno świadectwo zgodności wynosi 17 zł.


 

2006-10-19   Wykład na SGGW

szkolenie.doc     

...........................................................................................................................

2006-01-04   Seminarium

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, że dnia 23 lutego 2006 roku
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
wspólnie
z Radą Gospodarki Żywnościowej  przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
organizuje jednodniowe Seminarium
pt.:
Problematyka znakowania
       artykułów rolno-spożywczych”.

Szczegółowe informacje o Seminarium znajdują się na stronach internetowych:
GIJHARS >> oraz RGŻ >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-01-04     specjalne oznakowanie opakowań świeżych owoców i warzyw

 

Przedsiębiorcy prowadzący handel świeżymi owocami i warzywami, którzy zainteresowani są korzystaniem ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw mogą złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora JHAR-S o wydanie  zezwolenia na stosowanie znaku, którego wzór przedstawiony został  w załączniki III  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw, przy etykietowaniu każdego opakowania.

wzór wniosku : format.doc , format.pdf .

Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw powinni zagwarantować  jednolity i wysoki stopień zgodności wysyłanych przez nich owoców i warzyw podlegających normom handlowym, co ustalone zostanie podczas kontroli prowadzonej u wnioskodawcy.

informację o zakresie kontroli : format.doc , format.pdf  .

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-03 15:04:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 15:04:38
 • Liczba odsłon: 3912
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 786768]

przewiń do góry