Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport.pdf

Oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie o dostępności serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie  zostało sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-28
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-05-24

na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, która dotyczyła dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019.

Deklaracja została poddana przeglądowi dnia 2022-05-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

tel. (22) 654-01-80; fax. (22)654-01-81

e-mail: wi_warszawa@ijhars.gov.pl

Osobą odpowiedzialną jest Ewa Piszczek

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
 • wskazanie sposobu kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli w żądaniu jest zgłoszona potrzeba otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, zostanie niezwłocznie przekazana informacja o przyczynach opóźnienia oraz termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej lub odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, żądający może złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną. Skarga ta zostanie rozpatrzona w oparciu o przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi uwagi można zgłosić do Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy ul. Marszałkowskiej 115.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl

Pieszo:

Dojścia piesze od Placu Bankowego 3/5 i od Marszałkowskiej. Przejścia dla pieszych na Placu Bankowym posiadają sygnalizację dźwiękową, kolejne przy ul. Elektoralnej nie posiada.

Chodnik wraz z przejściem jest wyłącznie dla pieszych. Brak wydzielonego pasa i chodnika dla rowerzystów.

Metrem:

Najbliższa stacja metra, to Metro Ratusz Arsenał,  która  znajduje się w odległości do ok 500 m.

Autobusem:

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Metro Ratusz Arsenał 01 ( 107,111)
 • Plac Bankowy 01 (520)
 • Metro Ratusz Arsenał 02 (107,111)
 • Plac Bankowy 03 (107,111)
 • Plac Bankowy 04 (520)
 • Metro Ratusz Arsenał 09 ( 160,190)
 • Metro Ratusz Arsenał 10 ( 160,190)
 • Kino Femina 01 (160,190)

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 • Metro Ratusz Arsenał 03 (14,15,18,35)
 • Metro Ratusz Arsenał 04 (14,15,18,35)
 • Plac Bankowy 07 (4,15,18,35)
 • Plac Bankowy 08 (4,15,18,35)
 • Metro Ratusz Arsenał 09 (4,13,20,23,26)
 • Metro Ratusz Arsenał 10 (4,13,20,23,26)
 • Kino Femina 05 (13,20,23,26)
 • Kino Femina 06 (13,20,23,26,28)
 • Kino Femina 09 (17,33,41)
 • Kino Femina 10 (17,33,41)

Samochodem:

Parking miejski znajduje się przy ul. Przechodniej

Parking jest płatny w godzinach 7:00-18:00.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się tuz przed wejściem do budynku.

Postój taksówek znajduje się ok. 100 m od siedziby inspektoratu na placu Bankowym.

Wejście do budynku              

Wejście, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów, pochylnia).  Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Stanowisko ochrony, stanowi jednocześnie punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Zlokalizowany jest po lewej stronie, w bezpośredniej bliskości od wejścia.

Pracownik ochrony jest zobowiązany do przywołania na prośbę interesanta pracownika merytorycznego.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie.

Korytarze na wszystkich piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się dwóch osób.

Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.  Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w klamki.

Klatka schodowa dostępna z korytarzy. Stopnie schodów są betonowe, proste z podcięciami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

Brak windy.

Możliwy jest wstęp osób z niepełnosprawnością ruchową z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza języka migowego jest możliwy po uprzednim umówieniu.

istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem migowym poprzez stronę:

 www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Pomieszczenia sanitarne:

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na parterze. Drzwi do toalet wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.

Ewakuacja z budynku odbywa się oznakowanymi klatkami schodowymi i ogólnodostępnymi ciągami komunikacyjnymi.

Informacje dodatkowe

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie  dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie zawiera ona żadnych skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-18 15:14:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-28 15:15:28
 • Liczba odsłon: 1734
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 770820]

przewiń do góry