Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „ Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.


 

Przedmiotem  SKARGI  może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem  WNIOSKU  może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

WNIOSKIEM  jest między innymi informacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS.

Jak składać skargi i wnioski?

Skargi i wnioski można składać  pisemnie:

- na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Marszałkowska 115,  00-102 Warszawa

bądź

- bezpośrednio

- pocztą elektroniczną na adres wi_warszawa@ijhars.gov.pl

- poprzez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

- faksem pod nr +48 22 654 01 80

Skargi i wnioski można składać także  ustnie do protokołu , sporządzanego w czasie spotkania z :

  • Kierownikiem Wydziału Kontroli oraz pracowników załatwiających sprawy,
  • Kierownikiem Wydziału Nadzoru oraz pracowników załatwiających sprawy.

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg   i wniosków    w WIJHARS w Warszawie jest Wydział Administracji.

Przyjęcia interesantów  w sprawach skarg i wniosków w siedzibie WIJHARS odbywają się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 7.45-15.45,
  • oraz dodatkowo w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 17.45. (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w kolejnym dniu roboczym)

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania WIJHARS, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem sekretariatu.

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko  (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz  adres do korespondencji (z kodem pocztowym).  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Jakie dane powinien zawierać wniosek dotyczący niewłaściwej jakości handlowej?

W przypadku  wniosku dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanych z innymi produktami  (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, proszę wskazać:  nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń,  numer partii produkcyjnej,  nazwę i adres   producenta/dystrybutora/importera  (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz  zastrzeżenia dotyczące produktu  (opis oznakowania, cechy jakościowe).

UWAGA!

Do wniosku  nie należy dołączać produktu , ponieważ jakość handlowa lub prawidłowość wprowadzania do obrotu (w przypadku nawozów) mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli, w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

Zasady doręczania odpowiedzi na skargę lub wniosek

Doręczenie na adres pocztowy  (art 39. k.p.a )

Skargi i wnioski doręczane są  na adres pocztowy  za potwierdzeniem odbioru.

Doręczenie drogą elektroniczną  ( art. 39 1 § 1. k.p.a.)

Doręczenie odpowiedzi na skargę lub wniosek może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego  przez elektroniczną skrzynkę podawczą  organu administracji publicznej;

2)  wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie  i wskaże organowi administracji publicznej  adres elektroniczny ;

3) w yrazi zgodę na doręczanie  pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej  adres elektroniczny .

UWAGA

W praktyce doręczenie elektroniczne w rozumieniu ww. ustawy wymaga posiadania przez uczestnika postępowania (składającego skargę lub wniosek) konta na e-PUAP ( E lektroniczna  P latforma  U sług  A dministracji  P ublicznej) i wskazania organowi związanego z nim  elektronicznego adresu zwrotnego .

Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia elektronicznego.

Konto na e-PUAP można założyć pod adresem  http://epuap.gov.pl/

W przypadku wątpliwości dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 654 01 80.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Ciesielski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-30 14:45:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-06 14:49:43
  • Liczba odsłon: 5954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 750124]

przewiń do góry