Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2017 poz. 2212 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o jakości handlowej,

oprócz pracowników Inspekcji:

1)                                               próbki artykułów rolno spożywczych danego rodzaju, mogą pobierać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,

2)                                               klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,

3)                                               klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać również osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw:

a) przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora lub

b) o którym mowa w art . 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 157 z 15.6.2011) w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa,

4) pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych mogą również osoby, wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o jakości handlowej , rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez wojewódzkiego inspektora JHARS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy , według zakresu uprawnień i specjalizacji dotyczącej rodzajów artykułów rolno-spożywczych.

Uprawnienia nabyte w zakresie:

·                      ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw,

·                      pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

są nadawane bezterminowo , natomiast

w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych uprawnienia nabywane są

·                      na okres 3 lat.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacyjnego lub odbyła szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, może zostać wpisana do rejestru rzeczoznawców po uprzednim złożeniu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie:

·                                                  Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców (załącznik nr 1 poniżej)

·                                                  dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 tytułem: „ opłata skarbowa za wpis do rejestru rzeczoznawców ” (z podaniem imienia i nazwiska rzeczoznawcy).

Osobie, która została wpisana do rejestru rzeczoznawców, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie wydaje decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców oraz pieczęć imienną.

 

UWAGA

Rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy nabyli uprawnienia przed dniem 30 listopada 2015 r., jak i po dniu 30 listopada 2015 r. , nie maja obowiązku zdawania egzaminu przed upływem 3 lat od dnia nabycia uprawnień w celu ich odnowienia. Uprawnienia takie ważne są bezterminowo.

W związki z powyższym osoby, o których mowa powyżej, mogą zgłaszać się z wnioskiem o przedłużenie przedmiotowych uprawnień na czas nieokreślony (w piśmie należy podać serię i numer aktualnego dowodu tożsamości, aktualny adres zamieszkania, skan dotychczasowego zaświadczenia). Pismo należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie (ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa).

Powyższe przedłużenie uprawnień nie dotyczy rzeczoznawców z zakresu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

 

Załącznik:

F-10_bol-01-ir-04 wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców.doc

F-11_bol-04-ir-01_zgloszenie kandydata na egzamin na rzecoznawce.doc

Wykaz_specjalizacji.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-15 12:54:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 12:53:50
  • Liczba odsłon: 5390
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 770824]

przewiń do góry