Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Główny księgowy

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-ksiegowy,86969,v7

 

                    ogłoszenie jest ważne od 03.11.2021 r. do 19.11.2021 r.

nabór zakończony

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor.pdf

ogłoszenie jest ważne od 28.04.2021 r. do 14.05.2021 r.

nabór zakończony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor.pdf

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

ogłoszenie jest ważne od 29.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor.pdf

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

ogłoszenie jest ważne od 27.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor.pdf

ogłoszenie jest ważne od 07.09.2020 r. do 18.09.2020 r.

Nabór zakończony – zatrudnienie kandydata

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor.pdf

ogłoszenie jest ważne od 23.07.2020 r. do 07.08.2020 r.

Nabór zakończony – zatrudnienie kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 66176 z dnia 23 lipca 2020 r.

 
OFERTY DO
07
sierpnia
2020
WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
2
STATUS

# 

nabór
w toku
DODATKOWE

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Wydział Kontroli

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa

WARUNKI PRACY

- wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli
- praca z komputerem
- obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych
 • przeprowadzanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe technologia żywości, towaroznawstwo, rolnictwo
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umięjętność biegłej obsługi komputera - pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07 sierpnia 2020 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać listownie bądź osobiście.
  WIJHARS
  ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa
  ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wijhars.org.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 

INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2600,00 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 65283 z dnia 07 lipca 2020 r.

 
OFERTY DO
17
lipca
2020
WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
nabór
w toku
DODATKOWE


 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Nadzoru


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa-
- wyjazdy w teren celem przeprowadzenia kontroli,
- praca z komputerem
- obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli prawidłowości transakcji finansowych realizowanych w ramach WPR tzw. kontroli ex-post
 • Nadzór nad jakością handlową produktów rolnictwa ekologicznego
 • Wprowadzanie danych do baz danych i rejestrów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe technologia żywności, ekonomiczno – rolnicze
 • staż pracy:
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego szkolenia z zakresu - finanse i rachunkowość

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17 lipca 2020 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać listownie bądź osobiście.
  WIJHARS
  ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: danych: rodo@wijhars.org.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowana kwota: wynagrodzenie zasadnicze 2 756,15 brutto.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ARCHIWUM

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • Wydziale Kontroli

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% .

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych
 • przeprowadzanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

 • - praca biurowa,
  - wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli
  - praca z komputerem

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada windę natomiast brak pochylni, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

 • wykształcenie : wyższe technologia żywności, towaroznawstwo, rolnictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne :
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi pakiet Office
  • doświadczenie na rynku świeżych owoców i warzyw
  • uprawnienia rzeczoznawcy

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

 • 10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do (WIJHARS).
Nadesłanych dokumentów nie dosyłamy.
Oferty odrzucone będą zniszczone.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Administracji

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% .

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • udział w analizowaniu zebranych materiałów planistycznych i sporządzanie projektu budżetu
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz dekretowanie dokumentów księgowych
 • obsługa informatycznego Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, systemu Bankowości Elektronicznej
 • naliczanie wynagrodzeń i innych należności w programie księgowym
 • rozliczanie i regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym oraz rozliczanie składek miesięcznych ZUS za pomocą programu PŁATNIK

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

 • Praca administracyjno - biurowa wymagająca przestrzegania określonych terminów. Praca przy komputerze.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada windę natomiast brak pochylni, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

 • wykształcenie : średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy : 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw księgowych.
 • pozostałe wymagania niezbędne :
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
  • znajomość przepisów o finansach publicznych
  • znajomość przepisów prawa pracy, ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw księgowych w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu programów komputerowych MS office,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych TREZOR, "enbepe", Kadry - płace, Finanse i księgowość, Kasa - banki, Rejestry faktur.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

 • 10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do inspektoratu)
  Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  Oferty odrzucone będą zniszczone.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-21 12:54:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-15 13:39:10
 • Liczba odsłon: 3760
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 780247]

przewiń do góry