Zobacz podgałęzie

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, w szczególności o przedmiocie działalności, kompetencjach, organizacji, organach i zasadach funkcjonowania podmiotów, wykonujących zadania publiczne. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

 

SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prawo do informacji publicznej może być zapewnione poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej;
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu;
 • udostępnienie w inny sposób na wniosek osoby zainteresowanej.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest udostępniona poszukiwana informacja, prosimy o kontakt z sekretariatem urzędu. W przypadku istnienia możliwości niezwłocznego udzielenia informacji zostanie ona przekazana telefonicznie lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, należy sporządzić wniosek pisemny  o udostępnienie informacji publicznej i przesłać lub przekazać go do urzędu. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

wzór wniosku:  format doc  ; format pdf


Wniosek należy przesłać:

 • listownie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
ul. Marszałkowska 115,
  00-102 Warszawa

 • faksem pod nr 22 654 01 81
 • lub pocztą elektroniczną na adres: wi_warszawa@ijhars.gov.pl

Udostępnianie informacji na pisemny wniosek nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli przekazanie informacji publicznej z zachowaniem 14 dniowego terminu jej udzielenia nie będzie możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Za udzielenie informacji publicznej na wniosek może być pobierana opłata  jeżeli urząd, będzie musiał  ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wysokość opłaty jest odpowiadająca poniesionym z tego tytułu kosztom. Wnioskodawca będzie powiadomiony o wysokości tej opłaty.

UWAGA!

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych oraz wystąpień stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających jest wyłączona z jawności w całości ponieważ zawarte w niej dane :

- stanowią prywatność osób fizycznych,

- stanowią tajemnicę przedsiębiorców ( sposób i wielkość produkcji ).

Jest to zgodne z art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 101, z 2002 r., poz.926 ) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm. )

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Ciesielski
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-11 12:39:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 10:06:41
 • Liczba odsłon: 6816
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 770825]

przewiń do góry